Allmänna villkor Domäner

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.

1. Allmänt

 1. Dessa villkor (”Avtalet”) gäller mellan kund (”Kund/-en”) och Loopia AB, org. nr 556633-9304, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås (”Crystone”) avseende registrering och administration av domännamn (”Tjänsten”).

 2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person.

2. Tjänsten

 1. Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Crystones webbplatser. Crystone erbjuder Tjänsten avseende de toppdomäner (”TLD”) som anges på Crystones webbplats från tid till annan.

 2. Crystone tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsten. Detta sker via e-post och information på Crystones webbplats.

 3. Förutom Tjänsten kan Crystone även – mot särskild avgift – tillhandahålla tilläggstjänster (t.ex. DNS-tjänster). I tillämpliga delar gäller Avtalet även för sådana tilläggstjänster men Crystone kan komma att introducera särskilda villkor för sådana tilläggstjänster och om Kunden avser att då fortsätta nyttja sådana tilläggstjänster förbinder sig Kunden att acceptera sådana villkor. Kunden accepterar härmed att Crystone kan använda underleverantör för att tillhandahålla Tjänsten och tilläggstjänster.

 4. Crystone har rätt att blockera ändringar avseende domän vars registrerade whois-information förändrats (nyregistrering, överlåtelse eller annan ändring) i upp till sextio (60) dagar från det att ändringen skedde, om inte annat framgår av information på Crystones webbplats.

 5. Crystone äger rätt att signera alla domäner som registreras av Crystone för Kund med DNSSEC. I det fall att Kunden ej önskar signering med DNSSEC kan Kunden själv avaktivera funktionen.

 6. Crystone förbehåller sig rätten att registreras som administrativ, teknisk och/eller fakturakontakt för domän, om detta krävs av ett registry för en TLD. Ytterligare information om detta kan begäras från Crystones Kundcenter.

3. Avtalstid och uppsägning

 1. Kundens beställning av Tjänsten är bindande, men Kunden kan ångra beställningen enligt punkt 3.2. Avtal anses träffat när Crystone har utfärdat en bekräftelse, och löper därefter under den avtalstid som anges på Crystones faktura.

 2. Crystone följer distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) för samtliga Kunder. Crystone lämnar särskild och ytterligare information kring detta i samband med Kundens beställning. Crystone kan inte lämna tillbaka inköpta domännamn och Kunds köp av domännamn kan därför ångras endast till dess betalning sker, men inte senare.

 3. Crystone tillämpar inte någon bindningstid. När Avtalet har trätt ikraft löper det under den avtalsperiod som anges på Crystones bekräftelse. När en avtalsperiod löpt ut, kommer Avtalet att förlängas genom förnyelsefaktura eller på sådant sätt som framgår på Crystones webbplats. Kund som trots påminnelse inte betalar enligt Crystones förnyelserutiner anses ha sagt upp Avtalet. Tjänsten avslutas tidigast efter två (2) veckor från Crystones påminnelse om förnyelse. Sådan påminnelse skickas till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit.

 4. Kunden kan närsomhelst och utan skäl säga upp Avtalet under pågående avtalstid. Uppsägning sker enklast genom att Kunden kontaktar Crystones Kundcenter. Om Kund inte betalar Crystones förnyelsefaktura trots påminnelse, anses Avtalet uppsagt av Kund. Crystone kan tyvärr inte återbetala avgifter som redan erlagts, eftersom registrys för TLD inte medger sådan återbetalning.

 5. Crystone skickar notifikationer per e-post till våra kunder som är domäninnehavare före och efter domännamnets förfallodatum med information om domänförnyelse för alla generiska TLD. För information om dessa utskick och när de inträffar, vänligen se: crystone.se/doman.

4. Villkorsändring och överlåtelse

 1. Crystone har rätt att ändra dessa villkor, med ikraftträdande trettio (30) dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras på Crystones webbplats och via e-post till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.4.

 2. Kund får upplåta eller överlåta Tjänsten och sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan om Crystone skriftligen godkänt sådan upplåtelse eller överlåtelse i förväg. Överlåtelse och medgivande måste ske skriftligen och träder i kraft från det datum Crystone har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

 3. Crystone får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt Avtalet till annat företag.

5. Avgifter

 1. De avgifter som Kund ska betala för Tjänsten framgår av Crystones webbplats (crystone.se/doman) och bekräftelse. Betalning erläggs på det sätt som Kund valt i sin beställning. Om Kund valt faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar netto.

 2. Crystone har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte.

 3. Kund ska snarast meddela Crystone om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta (8) dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Crystone medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

 4. Avgiftsändring meddelas skriftligen enligt punkt 4.1 ovan. Avgiftsförändring träder i kraft i samband med ny avtalsperiod, såvida inte ändringen föranleds av faktorer som inte Crystone styr över. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

 5. Ett domännamn kan under en viss tid och i vissa fall, i enlighet med vid var tid gällande policies från TLDs återställas om Kunden inte betalat Crystones förnyelsefaktura i tid (”redemption period”). Crystone tar, för vissa domännamn, ut avgifter för återställning. Dessa avgifter framgår av crystone.se/doman.

6. Otillåten användning

 1. Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Domännamn och webbplatser som omfattas och administreras av Tjänsten får inte sprida, innehålla, peka mot eller vidarebefordra följande material:

  • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

  • Datavirus eller annan skadlig kod;

  • Barnpornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller

  • Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.

 2. Crystone äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsten, häva detta avtal och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsten strider mot punkt 6.1 eller om Kunden använder Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada Crystone.

7. Crystones ansvar

 1. Crystone kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten tillgänglig för Kunden. Crystone kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet.

 2. Crystone har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. Kunden bekräftar vidare att Crystone eller registry för TLD kan stänga av eller begränsa Tjänsten i enlighet med gällande policys, t.ex. för att rätta misstag eller i samband med domännamnstvist. Crystone ska aldrig hållas ansvarig för överföring, nedstängning eller annat som påverkar domäntjänsten när sådan åtgärd vidtas p.g.a. krav från registry för TLD eller anknuten organisation (t.ex. ICANN).

 3. Crystone ansvarar enbart för skador som orsakas genom försummelse av Crystone eller Crystones underleverantör. För Kund som inte är konsument, är Crystones skadeståndsskyldighet begränsad så att (i) indirekta skador inte ersätts (varvid utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data alltid ska anses som indirekt skada), och (ii) ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Crystones ansvar är inte begränsat för skada som Kund kan visa har orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från Crystones sida.

 4. Crystone svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är klar hos registry för TLD.

 5. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Crystone måste meddela detta omedelbart. Crystone lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Crystone och ska inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

8. Kundens ansvar

 1. Kunden garanterar att SAMTLIGA uppgifter som lämnas till Crystone är riktiga och fullständiga. Kunden åtar sig att omedelbart meddela Crystone om eventuella ändringar. Om Kunden medvetet lämnar felaktiga, missvisande eller opålitliga uppgifter, om Kunden inte rättar felaktiga eller missvisande uppgifter inom sju (7) dagar eller inte besvarar frågor från Crystone angående lämnade uppgifter inom femton (15) dagar, kan Crystone vidta de åtgärder som framgår av punkt 6.2. Kunden ska alltid minst lämna fullt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och (om aktuellt) fax nummer inför registrering av domännamn. I det fall att Kunden är ett företag eller en organisation ska dessutom alltid namnet på en person som är behörig att företräda företaget eller organisationen lämnas.

 2. Kunden ansvarar för att Kunden äger rätt att registrera och använda de domäner som beställs och/eller administreras av Crystone genom Tjänsten. Kunden garanterar att beställda domännamn eller andra uppgifter som Kunden lämnar till Crystone inte direkt eller indirekt gör intrång i tredje mans rättigheter.

 3. Kunden ansvarar för att – innan beställning lämnas till Crystone – läsa samtliga villkor som registry för TLD och anknutna organisationer (t.ex. ICANN) utfärdar och tillämpar från tid till annan. Kunden bekräftar och accepterar härmed att följa de villkor och skyldigheter som registry för TLD och anknutna organisationer ålägger Crystone och Kunden. På Crystones webbplats finns information eller hänvisning till de villkor som gäller för respektive toppdomän.

 4. Kunden ska hålla Crystone respektive registry för TLD skadeslöst för all skada (kostnader, skadestånd och rimliga legala kostnader) som orsakas Crystone eller registry för TLD och som härrör från Kundens användning av domännamnet, överträdelse av Avtalet eller gällande lagstiftning. Kunden bekräftar vidare denne ska försvara och hålla registry för TLD och anknutna organisationer (inklusive s.k. Registry Operators), och dess styrelser och personal, skadeslösa för alla krav som är hänförliga till Kundens registrerade domän/-er. Denna skyldighet gäller även efter det att detta Avtal i övrigt upphört att gälla.

 5. Kunden bekräftar och accepterar att Crystone är skyldig att följa vissa särskilda regler avseende kontaktinformation som vidarebefordras till ett registry för en TLD och tredje parter, samt i vilken utsträckning sådan kontaktinformation görs offentlig.

 6. Användning av domännamnet kan stängas av eller hävas liksom att domännamnet kan överföras i händelse att Crystone eller annan registrerat domännamnet av misstag eller i händelse av beslut från kompetent tvist lösare att så ska ske.

9. Personuppgifter

 1. All information som Kunden överför till Crystone, kommer att behandlas som konfidentiell information och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Crystone inhämtar och använder personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet och Crystones avtal med registry för TLD . För sådana personuppgifter som Crystone enligt avtal är skyldig att inhämta och överföra till ett registry för TLD, är respektive registry för TLDs personuppgiftsansvarig. För eventuella personuppgifter som inte överförs från Crystone till registry för TLDs är Crystone personuppgiftsansvarig. Crystone åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för samtliga personuppgifter som Crystone behandlar inom ramen för Tjänsten. Kunden kan närsomhelst kontakta Crystones Kundcenter för att få mer information om Crystones personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter. Den information som är obligatorisk att lämna till Crystone framgår av punkt 8.1.

 2. Kunden samtycker härmed till att Crystone (i) publicerar uppgifter om Kunden i enlighet med en ”whois”-policy utfärdad av en registry för en TLD, (ii) lämnar ut uppgifter till domstol eller myndighet som begär utlämnande med stöd i svensk lagstiftning, och (iii) kan behandla Kundens personuppgifter enligt Avtalet med hjälp av personuppgiftsbiträden. Kunden samtycker vidare till att överföring sker till tredje land i det fall att en registry för en TLD är lokaliserad i ett tredje land utanför den Europeiska Unionen. Whois- information kommer att publiceras öppet på Internet.

 3. Kunden garanterar att Kunden har inhämtat kontaktpersoners samtycke till att personuppgifter registreras och behandlas enligt ovan liksom att information lämnats till den registrerade i enlighet med vad som anges ovan innan Tjänsten beställs.

 4. Crystone ska vidta rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felanvändning, obehörig tillgång eller tillgängliggörande, förändring eller förstörelse.

10. Tredjeparts-registreringar och licensiering

 1. En registrering där kontaktuppgifter för teknisk kontaktperson eller faktureringsinformation skiljer sig från domännamnsinnehavare, betraktas av Crystone som en tredjepartsregistrering. Kund som gör en tredjepartsregistrering ska alltid registrera korrekt och nödvändig kontaktinformation om slutkund så att en Whois-tjänst kan identifiera slutkund.

 2. Domännamnsinnehavaren ansvarar för att alla uppgifter är korrekta enligt punkt 8.1.

 3. Domännamnsinnehavare som licensierar sitt domännamn till tredje man är ansvarig för att tillhandahålla all den information som anges i detta avtal. Dessutom ska domännamnsinnehavaren tillhandahålla uppdaterade och korrekta administrativa och tekniska kontaktuppgifter så att problem kan lösas snabbt. Domännamnsinnehavaren är ensamt ansvarig för all användning av domännamnet om inte denne inom sju (7) dagar från begäran därom tillhandahåller Crystone fulla kontaktuppgifter och identitet avseende licenstagaren.

11. Övrigt

 1. Respektive part ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets ingående och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

12. Tvister

 1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 2. Tvist i anledning av registrerade domäner hanteras i enlighet med den policy som bestämts av respektive toppdomän. Crystone tillämpar ICANNs Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”UDRP”), såsom den gäller från tid till annan, för alla generiska TLD samt .nu registreringar och förnyelser, vänligen se ICANNs policy. Crystone erbjuder inte administrativa tjänster eller assistans utöver de åligganden som Crystone har med anledning av sitt/sina registeravtal. Alla övriga konflikter mellan kunden och Crystone ska hanteras i enlighet med punkt 12.1.

Avtalsdatum 2020-01-10

Våra kunder

Login
Svenska