Allmänna villkor Webbhotell

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.

1. Allmänt

 1. Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Loopia AB org nr: 556633-9304, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås , +46(0)771240800 , (”Crystone”), avseende vissa webbhotellstjänster liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats (gemensamt ”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).

 2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Crystones medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

2. Tjänsterna

 1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Crystones webbplats. Crystone kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan Crystone komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar Crystone alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden.

 2. Crystone tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Crystones webbplats.

3. Avtalstid och uppsägning

 1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Crystone. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.

 2. Crystone tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Crystone lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.

 3. Crystone tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.

 4. Crystone tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.

 5. Crystone tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter att Avtalet har upphört att gälla sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsten under 1 vecka, såvida inte annat framgår av information på Crystones webbplats. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.

 6. Uppsägning sker via Crystones Kundcenter eller i Tjänstens kontrollpanel.

 7. Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Crystone bekräftar meddelandet omgående och utför eventuell återbetalning inom 20 dagar.

 8. Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.

4. Domännamn

 1. Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Crystone, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på Crystones webbplats.

5. Avgifter

 1. Avgifter för Tjänsterna betalas mot faktura. Avgifter debiteras i förskott eller efterskott beroende på vad som anges i beskrivningen av Tjänsterna. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan.

 2. Crystone har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. Crystone kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden.

 3. Kund skall snarast meddela Crystone om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Crystone medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 11 nedan.

 4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

 5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

6. Överlåtelser

 1. Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Crystones medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Crystone har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

 2. Crystone får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

7. Crystones ansvar

 1. Crystone utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Crystone är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Crystone svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Crystone ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Crystones servrar.

 2. Crystone ansvarar endast för skador som Crystone eller av Crystone anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Crystones skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.

 3. Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.

 4. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Crystone eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Crystone lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Crystone och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

 5. Crystone har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Crystone garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

8. Kunds ansvar

 1. Kunden ansvarar för att Crystone har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Crystone ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Crystones meddelanden.

 2. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.

 3. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

 4. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Crystone förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Crystone uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Crystones skäliga uppfattning är oacceptabel.

 5. Crystone har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Crystone har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Crystones kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.

 6. Avtalet kan sägas upp av Crystone om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Crystone ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om Crystone bedömer att rättelse är möjligt. Crystone har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse:

  • om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida enligt Crystones rimliga bedömning ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, och detta kan antas hota eller störa Crystones verksamhet eller funktionen på andra Kunders hemsidor;

  • om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd;

  • om Kunden enligt Crystones rimliga bedömning gör sig skyldig till brott mot punkt 8.3-8.4 ovan; eller

  • om Kunden enligt Crystones rimliga bedömning bryter mot Crystones regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet eller annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt 9 nedan.

 7. Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av Avtalet har Crystone alltid rätt att tills vidare stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna om Crystone bedömer att det är nödvändigt:

  • för att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att Crystone har rätt säga upp Avtalet;

  • för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan; eller

  • för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot Crystone av Kunden.

 8. Avstängning av Tjänsterna enligt detta avsnitt 8 medför inte att Kundens skyldigheter enligt Avtalet upphör.

 9. Vid Crystones uppsägning och/eller avstängning på grund av Kundens brott mot villkoren i Avtalet har Kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Crystone i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

9. Otillåten Användning

 1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:

  • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

  • Datavirus eller annan skadlig kod;

  • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller

  • Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.

 2. Crystone äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Crystone.

10. Personuppgifter

 1. Kunden och Crystone är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och Crystone dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Crystone behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Crystones eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

 2. Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 10 bedömer eller önskat att Kunden och Crystone ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och Crystone överens om att Crystones standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Crystones standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via Crystones webbplats.

 3. Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla Crystone skadelös från alla former av skador och förluster som Crystone lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 10.

11. Övrigt

 1. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

 2. Crystone har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.

 3. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Avtalsdatum 2020-01-10

Login
Svenska