Allmänna villkor (Webbhotell)

Crystone är idag ett av dom ledande webbhotellen i Norden

 1. Allmänt
  1. Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Crystone Sverige AB, org. nr 556898-4495, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, 08-50677150, (“Crystone”), avseende webbhotellstjänster (“Tjänsterna”) i delad servermiljö (“Webbhotellet”).
  2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Crystones medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
 2. Tjänsterna
  1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Crystones webbplats. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder
  2. Crystone tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Crystones webbplats.
 3. Avtalstid och uppsägning
  1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Crystone. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
  2. Crystone tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Crystone lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
  3. Crystone tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
  4. Crystone tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
  5. Crystone tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Crystone i upp till ytterligare 2 veckor. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
  6. Uppsägning sker via Crystones Kundcenter eller i Tjänstens kontrollpanel.
  7. Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Crystone bekräftar meddelandet omgående och återbetalar inom 20 dagar.
  8. Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.
 1. Domännamn
  1. Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Crystone, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på Crystones webbplats.
 2. Avgifter
  1. Avgifter för Tjänsterna betalas mot faktura. Avgifter debiteras i förskott eller efterskott beroende på vad som anges i beskrivningen av Tjänsterna. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan.
  2. Crystone har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid.. Crystone kommer att blockera Tjänsterna om betalning inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden.
  3. Kund skall snarast meddela Crystone om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Crystone medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 10
  4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 3. Överlåtelser
  1. Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Crystones medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Crystone har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
  2. Crystone får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
 4. Crystones ansvar
  1. Crystone utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Crystone är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Crystone svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Crystone ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Crystones servrar.
  2. Crystone ansvarar endast för skador som Crystone eller av Crystone anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Crystones skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
  3. Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
  4. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Crystone eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Crystone lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Crystone och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
  5. Crystone har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Crystone garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
 5. Kunds ansvar
  1. Kunden ansvarar för att Crystone har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Crystone ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Crystones meddelanden.
  2. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
  3. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
  4. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Crystone förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Crystone uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Crystones skäliga uppfattning är oacceptabel.
  5. Crystone har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Crystone har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Crystones kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
  6. Avtalet kan sägas upp av Crystone om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Crystone, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Crystone rätten att omedelbart – och utan föregående varning – stänga hemsida som orsakar problemen.
  7. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Crystone i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
  8. Vid på förhand notifierade uppdateringar av serverprogramvara av säkerhets eller annat skäl som påverkar kunds webbsidas funktion eller utseende ansvarar Crystone inte för att åtgärda detta utan kostnad. Det är kunds ansvar att se till att webbsidan är funktionell med de utannonserade uppdateringarna.
 6. Otillåten Användning
  1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
   1. Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
   2. Datavirus eller annan skadlig kod;
   3. Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller
   4. Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.
  2. Crystone äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Crystone.
 1. Övrigt
  1. Crystone behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning i syfte att fullgöra parternas avtal. Crystone är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Crystone behandlar. Crystone vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kontakta Crystones Kundcenter för att få mer information om Crystones personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
  2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  3. Crystone har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
  4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
 
Leverantörer
Referenser
Referenser

Crystone Sverige

Lindhagensgatan 126
112 51 STOCKHOLM Sverige

Crystone Global

Lindhagensgatan 126
112 51, Stockholm
Sweden

Crystone England

Europa House, Adlington Business Park
SK10 4NL Adlington, United Kingdom